هیات رئیسه 
اعضای هیات رئیسه انجمن ها بالاترین رکن اجرایی است و حداقل ۹ و حداکثر ۱۳ نفر به شرح ذیل عضو دارد:
۱ـ رئیس انجمن که ریاست هیات رئیسه را نیز عهده‌دار خواهد بود.
۲ـ نایب رئیس اول انجمن
۳ـ نایب رئیس انجمن در امور بانوان
۴ـ کارشناس خبره ورزشی
5ـ نماینده انجمن های استانی از بین روسای انجمن ها
6ـ نماینده باشگاه‌های ورزشی فعال از بین مدیران عامل یا مؤسس باشگاه‌ها

7ـ حداقل سه و حداکثر پنج نفر از بین افراد علاقه‌مند و آگاه که به پیشنهاد رئیس انجمن و تائید رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی انتخاب خواهند شد.

8ـ رئیس انجمن کیک بوکسینگ در وزارت آموزش و پرورش
9ـ نماینده روسای استایل های کیک بوکسینگ  به انتخاب روسای استایل ها

تبصره ۱: انتخاب افراد بندهای 1، 2، 3، 5 و 6توسط مجمع عمومی
تبصره ۲: انتخاب کارشناس بند ۴ به پیشنهاد رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی
تبصره ۳: عضویت نماینده بند 7 به پیشنهاد رئیس انجمن و تائید رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی
تبصره ۴: حداکثر سه نفر از بین پیشکسوتان، خیرین یا افراد علاقه‌مند و آگاه به عنوان اعضای افتخاری هیات رئیسه بدون حق رای (رای بر اساس بند ۳ ماده ۱۵)
تبصره ۵: احکام اعضای هیات رئیسه توسط رئیس انجمن صادر خواهد شد.حکم رئیس انجمن توسط رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی صادر خواهد شد